جوایز

متناسب با جشنواره های فروش و میزان فعالیت اعضای باشگاه، جوایزی تعیین گردیده و از طریق قرعه کشی و یا اعطای آن به افراد ذینفع، پرداخت خواهد شد.

سازمان ها و شرکای تجاری