نحوه عضویت

الف – سازمانها، دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی:

آن دسته از سازمانها ، دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی که تمایل دارند تا کارکنان خود را عضو باشگاه سیمرغ ایرانیان نمایند، می توانند از طریق ایجاد ارتباط با مدیران باشگاه و عقد تفاهم نامه، به صورت جمعی کارکنان خود را عضو نموده و از مزایای اختصای باشگاه برای کارکنان و سازمان خود استفاده نمایند.

ب- افراد حقیقی:

افرادی که تمایل دارد تا به عنوان یک فرد حقیقی عضو باشگاه شوند می توانند با مراجعه به بخش «عضویت» و تکمیل فرم مربوط، به عضویت باشگاه درآمده و از مزایای اختصاصی آن بهره مند شوند.

سازمان ها و شرکای تجاری